นาย มนพพร เขมะวนิช
ปลัดเทศบาล
 
 
 
นายสมนึก มาสวัสดิ์
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
 
พนักงานเทศบาล
นายมนูญ สงบุตร
นางวิภาวดี ชูสุดรักษ์
นางสาวยุพิน คงบัวเล็ก
นางสาวนิภาพร บุญสีสม
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
จ่าเอกปุณณัตถ์ ชูเชิด
นางธัญญณันท์ ไหมทิพย์
นางแพรวพรรณ ไทรทอง
น.ส. สุพัชกาญน์ ทองทับทอง
จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
จพง.สาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
 
 
 
นางฉันชนก ตละพา
 
 
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ลูกจ้างประจำ
 
 
นางกลอยใจ นวลจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายสนธิท์ บุญถาวร
นายจำรัส นิลจันทร
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสัญชัย  บุญถาวร 
 
นาย อัครเดช จันสุกสี
คนงาน
คนงาน
 
- ว่าง -
ยาม
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพัฒนพงษ์ จันทร์อักษร
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ชู  
นางสาวรัตติกาล ชุมชู
นางสาวชนัญชิดา อินทโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.ศุทธินี ศรีละมุล
นายอนุวัฒน์ ชูเกตุ
นาย สุทธิพงศ์ สงนวล
นายอภิชาติ เพ็งเล็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.นภารัตน์ ทองสง
นายวัชระ สองทอง
นายภานุวัตน์ หนูแสง
นายปรีชา โปธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายภานุพงศ์ สังข์กลับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ