นาย มนพพร เขมะวนิช
ปลัดเทศบาล
 
 
 
นายสมนึก มาสวัสดิ์
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
 
พนักงานเทศบาล
นายมนูญ สงบุตร
นางวิภาวดี ชูสุดรักษ์
นางสาวยุพิน คงบัวเล็ก
นางสาวนิภาพร บุญสีสม
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
จ่าเอกปุณณัตถ์ ชูเชิด
นางธัญญณันท์ ไหมทิพย์
นางแพรวพรรณ ไทรทอง
น.ส. สุพัชกาญน์ ทองทับทอง
จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
จพง.สาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
 
 
นายวิรัตน์ นิ่มมา
นางกลอยใจ นวลจันทร์
 
พง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ว่าง
นายจำรัส นิลจันทร
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสัญชัย  บุญถาวร 
นายสราวุฒิ แก้วเพ็ง
นาย อัครเดช จันสุกสี
คนงาน
คนงาน
คนงาน
 
นาย อนันต์ ทองเที่ยง
ยาม
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพัฒนพงษ์ จันทร์อักษร
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ชู  
นางสาวรัตติกาล ชุมชู
นางสาวชนัญชิดา อินทโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.ศุทธินี ศรีละมุล
นายอนุวัฒน์ ชูเกตุ
นาย สุทธิพงศ์ สงนวล
นางสาว อรวรรณ จันทรธนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.นภารัตน์ ทองสง
นายวัชระ สองทอง
น.ส.ศุกร์อักษร ผอมดำ
นายปรีชา โปธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ