นาย มนพพร เขมะวนิช
ปลัดเทศบาล
 
 
 
นายสมนึก มาสวัสดิ์
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
 
พนักงานเทศบาล
นายมนูญ สงบุตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางวิภาวดี ชูสุดรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิภาพร บุญสีสม
นิติกร
 
น.ส. สุพัชกาญน์ ทองทับทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุพิน คงบัวเล็ก
นักพัฒนาชุมชน
นางแพรวพรรณ ไทรทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวฉันชนก เสมาทอง
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ว่าง -
จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
       
       
       
ลูกจ้างประจำ
 
นางกลอยใจ นวลจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายสนธิท์ บุญถาวร
นายจำรัส นิลจันทร
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสัญชัย  บุญถาวร 
นายอภิชาติ เพ็งเล็ง
นาย อัครเดช จันสุกสี
นาย สุทธิพงศ์ สงนวล
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ยาม
นายปริวัตน์ นิลจันทร์
นางสาวรัตติกาล ชุมชู
นายภานุวัตน์ หนูแสง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
 
 
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพัฒนพงษ์ จันทร์อักษร
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ชู  
นางชนัญชิดา อินทโม
นางสาวสุวรรณา ทองเที่ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.ศุทธินี ศรีละมุล
นายอนุวัฒน์ ชูเกตุ
นายภานุพงศ์ สังข์กลับ
นายปรีชา โปธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.นภารัตน์ ทองสง
นายวัชระ สองทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวโสภา สุขแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ