นาย มนพพร เขมะวนิช
ปลัดเทศบาล
 
 
 
นายสมนึก มาสวัสดิ์
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
 
พนักงานเทศบาล
นายมนูญ สงบุตร
นางวิภาวดี ชูสุดรักษ์
นางสาวยุพิน คงบัวเล็ก
นางสาวนิภาพร บุญสีสม
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
จ่าเอกปุณณัตถ์ ชูเชิด
นางธัญญณันท์ ไหมทิพย์
นางแพรวพรรณ ไทรทอง
น.ส. สุพัชกาญน์ ทองทับทอง
จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
จพง.สาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
 
 
 
นางสาวฉันชนก เสมาทอง
 
 
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ลูกจ้างประจำ
 
 
นางกลอยใจ นวลจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายสนธิท์ บุญถาวร
นายจำรัส นิลจันทร
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสัญชัย  บุญถาวร 
นายอภิชาติ เพ็งเล็ง
นาย อัครเดช จันสุกสี
นาย สุทธิพงศ์ สงนวล
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ยาม
 
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพัฒนพงษ์ จันทร์อักษร
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ชู  
นางสาวรัตติกาล ชุมชู
นางสาวชนัญชิดา อินทโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.ศุทธินี ศรีละมุล
นายอนุวัฒน์ ชูเกตุ
นายภานุพงศ์ สังข์กลับ
นายปริวัตน์ นิลจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
น.ส.นภารัตน์ ทองสง
นายวัชระ สองทอง
นายภานุวัตน์ หนูแสง
นายปรีชา โปธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ