ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ส.ค. 2564
2 #ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 มิ.ย. 2564
3 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง แจ้งช่องทางการยื่บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ พลังใจ 99 บาทก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 พ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 พ.ค. 2564
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 พ.ค. 2564
7 เทศบัญญัติตำบลบ้านนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2564
8 รายงานรายงานผลการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่อยงานให้ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 เม.ย. 2564
9 ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39